Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An dara halt.

Ag soseo síos gaċgach roinnroinnt d’á ndéarnaḋndearnadh ar Éirinn.

An ċeudchéad roinnroinnt: is é ParṫolónParthalán doa roinn í ’naina ceiṫreceithre míriḃmhír, idir a ċeaṫrarcheathrar mac, darḃ’darbh anmannaainmneacha Er, Orba, FearonFearón, agus Feargna. TugThug an ċéidṁírchéad mhír d’Er, mar atá, a ḃfuilbhfuil ó OileaċOileach Néid i dtuaisceart UlaḋUladh go hÁṫcliaṫhÁth Cliath LaiġeanLaighean. TugThug an dara mír do Orbad’Orba, eaḋoneadhon, a ḃfuilbhfuil ó ÁṫcliaṫÁth Cliath go hoiléanhoileán ÁrdaArda NeiṁeaḋNeimhidh, d’á ngairṫearngairtear OiléanOileán mórMór an ḂarraiġBharraigh. TugThug an treas mír d’Ḟearond’Fhearón, ó’nón OiléanOileán mórMór go hÁṫcliaṫhÁth Cliath MeaḋruiḋeMheáraí ag GailliṁGaillimh. TugThug an ceaṫraṁaḋceathrú mír d’Ḟeargnad’Fheargna, eaḋoneadhon, ó ṀeaḋruiḋeMheáraí go hOileaċhOileach Néid.

An dara roinnroinnt: eaḋoneadhon, roinnroinnt ĊlainneChlainne NeiṁeaḋNeimhidh. TriurTriúr taoiseaċtaoiseach dode ċlannaiḃchlanna NeiṁeaḋNeimhidh doa roinn Éire eadorraeatarthu i n-aina trí míriḃmhír: — “BeoṫaċBeothach, Simeon, agus Briotán a n-anmannan-ainmneacha. GaḃaisGhabh BeoṫaċBeothach ó ṪóirinisThóirinis go ḂoinnBóinn. GaḃaisGhabh Simeon ó ḂoinnBhóinn go BealaċBealach ĊonglaisConglais láiṁláimh rele CorcaiġCorcaigh. GaḃaisGhabh Briotán ó BealaċBhealach ĊonglaisConglais go Tóirinis i dtuaisceart ĊonnaċtChonnacht.

An treas roinnroinnt ann soanseo: eaḋoneadhon, roinnroinnt FearFhear mBolg. Cúig mic DealaDheala, micmhic LoiċLóich, do rannsada roinneadar Éire i n-aina cúig míriḃmhír eadorraeatarthu, agus is díoḃdíobh sin gairṫeara ghairtear na cúig cúigiḋchúige: agus is í sin roinnroinnt is buaine do rinneaḋa rinneadh ar Éirinn riaṁriamh, aṁailamhail adéarama déarfaimid go grod d’á éis soseo. TigTagann Cambrens leis an roinnroinnt seo, ’sansa leaḃarleabhar roa scríoḃscríobh dode ṫuarasgḃáilthuarascáil na hÉireann mar a n-abair: – “I gcúig míriḃmhír, iomorroiomorra, beagnaċbeagnach coṁṫromacothroma, (ar sé) do ronnaḋroinneadh an ċríoċchríoch soseo i n-allódanallód, mar atá, an dá ṀúṁainMhumhain, Tuaṫ-ṀúṁaTuamhumha agus Deas-ṀúṁaDeasmhumha, LaiġinLaighin, UlaiḋUlaidh, agus ConnaċtaConnachta.” Ag soseo na cúig taoisiġthaoiseach d’Ḟearaiḃd’Fhir Bolg doa ġaḃghabh ceannas na gcúig gcúigeaḋgcúige soinsin: SláinġeSláine, Seangann, Gann, Geanann, agus RuġruiḋeRúraí. Do ġaḃGhabh SláinġeSláine cúigeaḋcúige LaiġeanLaighean, ó Ḋroiċead-áṫaDhroichead Átha go Cumar na dtrídTrí n-uisgenUisce; gaḃaisghabh Gann cúigeaḋcúige EaċaċEachach AḃraḋruaiḋAbhradhrua, ó ĊumarChumar na dtrídTrí n-uisgenUisce go BealaċBealach ĊonglaisConglais; gaḃaisghabh Seangann cúigeaḋcúige ĊonraoiChonraoi micmhic DáireDháire, ó ḂealaċBhealach ĊonglaisConglais go LuimneaċLuimneach; gaḃaisghabh Geanann cúigeaḋcúige ĊonnaċtChonnacht ó LuimneaċLuimneach go DroḃaoisDrobhaois; gaḃaisghabh RuġruiḋeRúraí cúigeaḋcúige UlaḋUladh ó ḊroḃaoisDhrobhaois go Droiċead-áṫaDroichead Átha.

Má tá go n-abraidndeir cuid do nacuid de na seanċaḋaiḃseanchaithe gurabgur roinnroinnt tréanaċthréan do ḃía bhí ar Éirinn idir trí macaiḃmhac ĊearmadaChearmada milḃeoilMilbhéil dode ṪuaṫaiḃThuatha Dé Danann, ní ṁeasaimmheasaim gur ronnadarroinneadar Éire eadorraeatarthu, aċtach is í mo ċeudfaiḋchéadfa gurabgur sealaiḋeaċtsealaíocht flaiṫisflaithis gaċgach re mbliaḋainbliain do ḃía bhí eadorraeatarthu, do réirde réir mar aduḃramara dúramar ṫuasthuas ag aá ḟoillsiuġaḋfhoilsiú créadcéard as a dtugṫardtugtar Éire ar an gcríċgcríoch seo níḋ-sa-ṁionca ionáníos minice ná FóḋlaFódlaBanḃaBanbha.

An ceaṫraṁaḋceathrú roinnroinnt: eaḋoneadhon, roinnroinnt ĊlainneChlainne MíleaḋMhíle. Is í ceudfaiḋcéadfa droinge rele seanċusseanchas gurabgurb aṁlaiḋamhlaidh a ronnaḋroinneadh Éire idir ÉiḃearÉibhear agus ÉireaṁónÉireamhón: — a ḃfuilbhfuil ó ÁṫcliaṫÁth Cliath agus ó ĠailliṁGhaillimh buḋó ḋeasdheas, agus EisgirEiscir riaḋaRiada dode ṫeorainntheorainn eadorraeatarthu, ag ÉiḃearÉibhear; agus a ḃfuilbhfuil as sin buḋó ṫuaiḋthuaidh, ag EireaṁónÉireamhón. GiḋeaḋCé ea, ní hí soseo roinnroinnt doa rónaḋrinneadh eadorraeatarthu, aṁailamhail ċruṫóċama chruthóimid ’naina ḋiaiḋdhiaidh seo; aċtach is aṁlaiḋamhlaidh do rannsada roinneadar Éire: — dhá ċúigeaḋchúige ṀúṁanMhumhan ag ÉiḃearÉibhear; cúigeaḋcúige ĊonnaċtChonnacht agus cúigeaḋcúige LaiġeanLaighean ag EireaṁónÉireamhón; agus cúigeaḋcúige UlaḋUladh ag EiḃearÉibhear mac IrÍr, eaḋoneadhon, mac a ndearḃráṫarndearthár: agus drong dode na huaisliḃhuaisle táiniga tháinig leóleo, i ḃfoċairbhfochair gaċgach aoinaon díoḃdíobh i n-aina roinn féin do’nden ċríċchríoch.

An cúigeaḋcúigiú roinnroinnt: eaḋoneadhon, roinnroinnt ĊearmnaChearmna agus ṠoḃairceShobhairce. Do roinnRoinn, iomorroiomorra, Cearmna agus SoḃairceSobhairce Éire i ndáin dhá leiṫleith eadorraeatarthu, eaḋoneadhon, ó InnḃearInbhear ĊolpṫaColpa ag Droiċead-áṫaDroichead Átha go LuimneaċLuimneach MúṁanMumhan, agus an leaṫleath buḋó ṫuaiṫthuaidh ag SoḃairceSobhairce, agus do rinnerinne dún ar a leiṫleith féin, eaḋoneadhon, Dún SoḃairceSobhairce. GaḃaisGhabh Cearmna an leaṫleath buḋó ḋeasdheas, agus do rinnerinne dún láiṁláimh rele fairrgefarraige ṫeastheas, eaḋoneadhon, Dún Cearmna, ris alena ráiḋtearndeirtear Dún mic PádraicPhádraig, i gcríċgcrích CúirseaċChúirseach i ndiuinniu.

An seiseaḋséú roinnroinnt: eaḋoneadhon, roinnroinnt UgaineUghaine ṁóirmhóir. RannaisRoinn UgaineUghaine mór Éire i gcúig rannaiḃroinn fiċeadfichead, idir an gcúigear ar ḟiċidfhichid dode ċlainnchlann do ḃía bhí aige, aṁailamhail ċuirfeama chuirfimid síos i sansa Réim ríoġruiḋeríora.

An seaċtṁaḋseachtú roinnroinnt: eaḋoneadhon, roinnroinnt ĊuinnChoinn ĊéadċaṫaiġChéadchathaigh agus MóġaMogha NuaḋatNuadhat. Do roinnRoinn Conn agus MóġMogh NuaḋatNuadhat Éire leaṫaċleathach eadorraeatarthu, mar atá, a ḃfuilbhfuil ó ĠailliṁGhaillimh agus ó ÁṫcliaṫÁth Cliath buḋó ṫuaiḋthuaidh, agus EisgirEiscir riaḋaRiada dode ṫeorainntheorainn eadorraeatarthu, ag Conn; agus is de sin táiniga tháinig LeaṫLeath ĊuinnChoinn doa ṫaḃairtthabhairt ar an taoiḃtaobh buḋó ṫuaiḋthuaidh; agus LeaṫLeath ṀóġaMhogha ag MóġMogh NuaḋatNuadhat; agus is de sin tugaḋa tugadh LeaṫLeath ṀóġaMhogha ar an leiṫleath buḋó ḋeasdheas.

TarThar ċeanncheann, ċeanacheana, gur ċuireaschuir mé na seaċtseacht rannaroinnt soseo doa rónaḋrinneadh ar Éirinn síos i n-eagarin eagar, do réirde réir uirdord na ngaḃáltasngabháltas agus na n-aimsearn-aimsirí, fillfeadfillfidh mé ar an ngnáṫ-roinnngnáthroinnt atá ar Éirinn ó aimsir FearFhear mBolg i leiṫleith, ó’sós í is mó atá ar bun dode ṡíorshíor, eaḋoneadhon, cúig cúigiḋchúige doa ḋéanaṁdhéanamh ḋidi aṁailamhail aduḃramara dúramar. Agus is ann ḃíoḋa bhíodh coṁroinncomhroinnt na gcúig gcúigeaḋgcúige soseo, ag liaglia atá i n-Uisneaċin Uisneach, go dtáiniggur tháinig TuaṫalTuathal TeaċtṁarTeachtmhar i ḃflaiṫeasbhflaitheas, agus gur ḃeanbhain mír dode gaċgach cúigeaḋcúige mar ḟearannfhearann buirdboird do gaċgach áirdriġardrí d’á mbiaḋmbeadh i n-Éirinnin Éirinn; gurabgur díoḃdíobh sin do rinneaḋa rinneadh an ṀíḋeMhí, amailamhail foillseoċama fhoilseoimid i ḃflaiṫeasbhflaitheas ṪuaṫailThuathail.