Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An treas alt deugdéag.

DoDe ḃunaḋasbhunús ĊlainneChlainne MíleaḋMíle, d’á n-imṫeaċtaiḃn-imeachtaí, agus d’á ndálaiḃndálaí, d’á ngeinealaiġnginealaigh, agus do gaċgach toisgtoisc d’á dtárlatharla ḋóiḃdóibh ó ḞéiniusFhéinius FarsaiḋFarsaidh anuas go gaḃáilgabháil Éireann dóiḃdóibh, ann soanseo síos.

IonnusIonas, iomorroiomorra, go dtiocfaḋdtiocfadh linn bunaḋasbunús ciniḋchine Scoit doa lorgaireaċtlorg go préiṁfréamh, eaḋoneadhon, go IafeṫhIáfat: an diasdís macmhac is oirrḋearcaoirirce do ḃía bhí ag IafeṫIáfat, mar atá, GomerGómar agus MagógMágóg. CuiriḋCuireann MaoiseMaois i sansa deaċṁaḋdeichiú caibidil dode ĠenesisGhenesis, mar a ndéinndéanann craoḃsgaoileaḋcraobhscaoileadh ar ṡlioċtshliocht IafeṫIáfat, eaḋoneadhon, go raḃadarraibh trí micmhac ag GomerGómar, mar atá, Ascenez, RiṗatRiphat agus Togorma: giḋeaḋcé ea, ní ainmniġeannainmníonn go cinnte clann ṀagógMhágóg do réirde réir a n-anmannn-anamacha. ṪairisThairis sin, do ḃríġde bhrí gurabgur ar ṡeanċaḋaiḃsheanchaithe ciniḋchine Scoit atá d’ḟiaċaiḃd’fhiacha craoḃsgaoileaḋcraobhscaoileadh cinnte na n-uasal doa ġeinghin ó ṀagógMhágóg doa leanṁainleanúint, agus go háiriṫeháirithe sleaċtasleachta Féiniusa FarsaiḋFarsaidh, cuirfeamcuirfimid síos ann soanseo craoḃsgaoileaḋcraobhscaoileadh sleaċtasleachta ṀagógMhágóg, do réirde réir an LeaḃairLeabhair GaḃálaGabhála d’á ngairṫearngairtear CinCín DromaDhroma SneaċtaSneachta, agus sulsular táinigtháinig PádraicPádraig i n-Éirinnin Éirinn do ḃíbhí an t-úġdart-údar soinsin ann. Is eaḋea adeira deir, go raḃadarraibh triartriúr mac ag MagógMágóg, mar atá, BáaṫBáath, IobáṫIobáth agus FáṫaċtaFáthachta. Ó ḂáaṫBháath táinigtháinig Féinius FarsaiḋFarsaidh, sinnsearsinsear sleaċtasleachta ĠaeḋilGhaeil: ó IobáṫIobáth tángadartháinig Amazones, Bactriani agus Parti: ó ḞáṫaċtaFháthachta táinigtháinig ParṫolónParthalán [doa ċéad ġaḃchéadghabh Éirinn iar ndílinnndíle], agus NeiṁeaḋNeimheadh mac Agnomain, agus, d’á réir sin, Fir BolgBholg agus TuaṫaTuatha Dé Danann [aṁailamhail aduḃramara dúramar ṫuasthuas i snasna gaḃálaibgabhálacha]. Is ar ṡlioċtshliocht an ḞáṫaċtaFháthachta soseo táiniga tháinig Attila mórMór, do ċuira chuir Pannonia fa n-afaoina smaċtsmacht, agus baoibhí cian d’aimsir ag coiṁmeasgaḋcóimheascadh flaiṫisfhlaitheas na RóṁaRóimhe, doa scrios agus doa ḋíbirdhíbir Aquileia, agus tuga thug iomad ruaṫarruathar fó’nfaoin nGearmáin. Is ó’nón Scitia fós, dode ṡlioċtshliocht ṀagógMhágóg do réirde réir a mbunaḋasambunúis, Zeliorbes, rí na ‘Hunnorum’ do ḃía bhí i gcogaḋgcogadh ar Iustinian ImpirImpire. Is ó’nón Scitia, tratrá, tángadara tháinig Longobardi, Hungari agus Goti uile. Is ó’nón Scitia, mar an gceudnagcéanna, Dauni óóna raiḋteardeirtear Daunia ’sansan IotáileIodáil, agus is é ainm na tíre sin indiuinniu, Apulia. Is ó’nón Scitia fós tángadara tháinig na TúrcaiġTurcaigh. Cá dtáimCá bhfuilim risleis? adeira deir Bucananus, lorgaire seandaċtaseandachta craoḃsgaoiliḋcraobhscaoileadh an doṁaindomhain ar aiṫrisaithris EpiṗaniusEpiphanius gur ġaḃadarghabh luċtlucht na Scitia árdḟlaiṫeasardfhlaitheas go grod i ndiaiḋndiaidh dílinnedíleann, agus go raiḃeraibh a ḃflaiṫeasbhflaitheas ar marṫainmarthain go hanḟlaiṫeashanlathas na BabilóineBablóine. AdeiridDeir na húġdairhúdair ceudnacéanna gurabgur ó’nón Scitia doġeiḃdísa d’fhaigheadh na críoċacríocha eile reaċtareachtanna agus dliġṫedlíthe agus orduiġṫeorduithe, agus fós gurabgurbh iad céidan chéad ċineaḋchine doa ṫionsgainthionscain ḃeiṫa bheith onóraċonórach d’éistar éis dílinnedíleann iad. AdeirDeir Ioannes Boemus ’sansa naoṁaḋnaoú caibidil do’nden dara leaḃarleabhar roa scríoḃscríobh dode ḃeusaiḃbhéasa an uile ċiniḋchine, ná’r’nár clóḋcloíodh luċtlucht na Scitia le hárdḟlaiṫeashardfhlaitheas ar bioṫbith. AdeirDeir IoseṗusIosephus gurabgur Magógai ġairidghairid na GreugaiġGréagaigh dode luċtlucht na Scitia. AdeirDeir Ioannes Nauclerus gogur dtángadartháinig daoine ar ṡlioċtshliocht na Scitia lé’lena ndéarnaḋndearnadh gníoṁagníomhartha róṁórarómhóra. BíoḋBíodh a ḟiaḋnaisefhianaise sin ar Herodotus, ’sansa gceaṫraṁaḋgceathrú leaḃarleabhar, mar a n-abair gur ḋíbreadardhíbir luċtlucht na Scitia DariusDáiriasna Persiana Peirse as an Scitia go maslaiġṫeaċmaslach. BíoḋBíodh, mar an gceudnagcéanna, a ḟiaḋnaisefhianaise ar Iustin i n-aina stáirstair, mar a noċtannnochtann d’árraċtasd’arrachtas na ngníoṁngníomhartha doa rónsadrinne luċtlucht na Scitia; ag soseo briaṫrabriathra an úġdairúdair seo: – “Do ḃádarBhíodar, ar sé, dode ġnáṫghnáth luċtlucht na Scitia gan cúṁaċtcumhacht coigcríoċcoigríoch doa ḃuainbhaint riuleo, ná do ḃreiṫbhreith a mbuaḋmbua: do ḋíbirsioddhíbríodar go maslaiġṫeaċmaslach DariusDáiriasna Persiana Peirse as an Scitia; do ṁarḃsadmharaíodar CírusCíoras go líon a ṡluaiġshlua; do léirscriosaḋléirscriosadh leóleo Zopiron taoiseaċtaoiseach sluaiġshlua AlexanderAlastair ṀóirMhóir go n-agona ṡluaġshlua; do ċualadarchualadar neart na RóṁánaċRómhánach, agus níor ṁoṫuiġmhothaigh siad riaṁriamh é.” As na briaṫraiḃbriathra seo is iontuigṫeintuigthe gurabgur mórmhór an ċalmaċtchalmacht agus an ċróḋaċtchrógacht do ḃía bhí i ḃfoirinnbhfoireann na Scitia go haimsir an úġdairúdair seo.

AdeirDeir Policronicon i sansa seaċtṁaḋseachtú caibidil deugdéag ar ḟiċidfhichid do’nden ċéidchéad leaḃarleabhar gurabgur ó’nón ḃfocalbhfocal soseo ‘Scitia’ gairṫeara ghairtear Scoit dode ṡlioċtshliocht ĠaeḋilGhaeil ĠlaisGhlais, agus go ḃfiosbhfios damdom ní córa Gaill doa ṫaḃairtthabhairt ar an droingdrong atá ag áitiuġaḋáitiú i n-Éirinnin Éirinn anois, d’á ngairṫearngairtear Gaill, [ó ĠalliaGhallia], eaḋoneadhon, ó’nón ḃFraincbhFrainc do réirde réir a mbunaḋasambunúis, ioná Scoit doa ṫaḃairtthabhairt ar ĠaeḋealaiḃGhaeil ó Scitia ó’ónar dtángadarthángadar féin do réirde réir a mbunaḋasambunúis: agus is uime sin gairṫeara ghairtear GreugaiġGréagaigh Sciti dode ṡlioċtshliocht FáṫaċtaFháthachta micmhic MagógMhágóg doa ġaḃghabh flaiṫeasflaitheas i nGotia, i dTraciadTráicia agus i n-Aċaiasan Acháia, [mar atá ParṫolónParthalán mac SearraShearra go n-agona ṫreaḃaiḃthreibheanna], NeiṁeaḋNeimheadh, mac Agnomain, ó’óna ráiḋtearndeirtear Clanna NeiṁeaḋNeimhidh, Fir BolgBholg, agus TuaṫaTuatha Dé Danann, do ḃríġde bhrí gurabgur ó’nón Scitia do réirde réir a mbunaḋasambunúis iad uile: agus measaim gurabgur uime gairṫeara ghairtear Scoit go cinnte dode ṡlioċtshliocht ĠaeḋilGhaeil micmhic NiuilNiúil micmhic Féiniusa FarsaiḋFarsaidh d’ádár ráinigráinigh árdḟlaiṫeasardfhlaitheas na Scitia, agus d’á ṡlioċtshliocht ’naina ḋiaiḋdhiaidh, agus gurabgurbh é NiulNiúl mac tánaisetánaiste FéiniusaFhéiniusa, agus naċnach fuairbhfuair coṁroinncomhroinn críċecríche ar bioṫbith, aṁailamhail fuaradara fuaireadar coṁmbráiṫrecomhbhráithre FéiniusaFhéiniusa críoċacríocha as ar’ar hainmniġeaḋainmníodh iad féin agus a slioċtsliocht. Uime sin d’orduiġd’ordaigh NiulNiúl d’á ṡlioċtshliocht, iad féin d’ainmniuġaḋd’ainmniú as an Scitia, agus Scoit doa ṫaḃairtthabhairt [d’ainm] orraorthu dode ṡiorshíor, dode ḃriġbhrí naċnach raiḃeraibh fearann ar biṫbith ’naina ṡeilḃsheilbh; agus ná’rnár ḟágaiḃfhág a aṫairathair aċtach soċarsochar na n-ealaḋann-ealaíon agus na n-ilḃeurlan-ilbhéarlaí mar inṁeinmhe aige, iar ḃfágḃáilbhfágáil ríoġaċtaríochta na Scitia gan roinn ag Neanual, an mac ba sineshine ioná NiulNiúl.