Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An seiseaḋséú althalt.

I. Do’nDen ċeudchéad ġaḃáilghabháil do rinneaḋa rinneadh ar Éirinn ann soanseo.

Do réirDe réir droinge dode na seanċaḋaiḃseanchaithe táinigtháinig óglaoċóglach dode ṁuinntirmhuintir Nin micmhic BéilBhéil (d’ár ḃ’ainmdarbh ainm AḋnaAdhna mac BeaṫaBeatha) d’ḟiosd’fhios na hÉireann i dtimċiolldtimpeall seaċtseacht ḃfiċidbhfichid bliaḋanbliain d’éis dílinnedíleann, giḋeaḋcé ea ní fada an cóṁnuiḋecónaí do rinnea rinne innteinti. LuiḋLuigh ar gcúl d’ḟaisnéisd’fhaisnéis an oiléinoileáin ad-ċonnairca chonaic d’á ċoiḃneasaiḃchoibhneasa, agus páirt nó méid éigin d’ḟeurd’fhéar na hÉireann leis, aṁailamhail léaġtara léitear i sansa duainduan darabdar tosaċtosach, ‘FuarasFuair mé iin Saltair ĊaisilChaisil,’ ⁊ c. [ag soseo mar adeira deir an duainduan]: —

AḋnaAdhna mac BeaṫaBeatha go gcéill,
LaoċLaoch dode ṁuinntirmhuintir Nin micmhic BéilBhéil,
TáinigTháinig i n-Éirinnin Éirinn d’á fissfios,
Gur ḃeanbhain férféar i ḃFiḋ-inisbhFiodhinis:
Rug leis lán a ḋuirndhoirn d’á férféar,
TéidTéann sé forar gcúl d’innisind’insint sgélscéil,
Is í sin gaḃáilgabháil ġlanghlan ġrinnghrinn,
Is girregiorra seal fuaira fuair Éirinn.

GiḋeaḋCé ea, ní ṁeasaimmheasaim go ndleaġairndlitear gaḃáilgabháil doa ṫaḃairtthabhairt ar eaċtraeachtra an ḟirfhir seo, do ḃríġde bhrí naċnach déarnadearnacóṁnuiḋecónaí innteinti: agus uime sin gurabgurb í gaḃáilgabháil ṖarṫolóinPharthaláin ceudcéad ġaḃáilghabháil is córa d’aireaṁd’aireamh uirreuirthi d’éistar éis dílinnedíleann.

II. Do’nDen ċéidchéad ṗríoṁ-ġaḃáilphríomhghabháil do rinneaḋa rinneadh ar Éirinn d’éistar éis dílinnedíleann, .i. gaḃáilgabháil ṖarṫolóinPharthaláin ann soanseo.

Do ḃíBhí Éire, iomorroiomorra, fás trí ċéadchéad bliaḋanbliain d’éistar éis dílinnedíleann, go dtáiniggur tháinig ParṫolónParthalán mac Sera micmhic SrúShrú micmhic Easrú micmhic FraimintFhraimint micmhic FáṫaċtaFháthachta micmhic MagógMhágóg micmhic IafeṫIáfat, d’áá gaḃáilgabháil; do réirde réir mar doġeiḃṫeara fhaightear i sansa duainduan darabdar tosaċtosach, ‘ÁḋaṁÁdhamh aṫairathair sruiṫsraith ár slóġslua,’ ⁊ c. [aṁailamhail asbeart an file]: —

Trí ċéadchéad bliaḋanbliain iar ndílinnndíle,
Is sgélscéal fíre mar ríṁima ríomhaim,
Ba fás Éire uile óġógh,
go dtáiniggur tháinig ParṫolónParthalán.

Measaim, d’á réir sin, gurabgur dhá ḃliaḋainbhliain ar ḟiċidfhichid sulsula rugaḋrugadh Abraham táiniga tháinig ParṫolónParthalán i n-Éirinnin Éirinn, agus gurabgurbh eaḋea ab haoisaois do’ndon doṁandomhan d’á réir sin mu’num an am soseo, míle, naoi gcéad, agus trí fiċidfichid agus oċtocht mbliaḋnambliana deugdéag; aṁailamhail adeira deir an rann soseo: —

A hoċthocht seaċtṁoġadseachtó céim glanghlan,
Míle agus naoi gcéad bliaḋanbliain,
Ó ré ÁḋaiṁÁdhaimh ċuannachuanna, ċainchain,
Go geingin AbráimAbrahám ár n-AṫairnAthair.

GiḋeaḋCé ea, ní fírinneaċfírinneach ceudfaiḋcéadfa na muinntiremuintire adeira deir gurabgur i gcionni gceann dhá ḃliaḋanbhliain ar ṁílemhíle d’éistar éis dílinnedíleann táiniga tháinig ParṫolónParthalán i n-Éirinnin Éirinn, agus iad ag aá adṁáiladmháil gurabgur i n-aimsirin aimsir AbrahamAbrahám táiniga tháinig innteinti, agus gurabgurbh é AbrahamAbrahám an t-oċtṁaḋt-ochtú glúnglúin aṁáinamháin ó ṠemShem mac NoeNaoi; agus Sem féin d’áireaṁd’áireamh. Óir ní cosṁailcosúil go gcaiṫfíḋegcaithfí tuilleaḋtuilleadh agus míle bliaḋanbliain rele linn seaċtseacht nglún d’éistar éis na dílinnedíleann: uime sin measaim gurabgur fírinniġefírinní an ċeudfaiḋchéadfa ṫosaiġthosaigh ioná an ċeudfaiḋchéadfa ḋéiḋeanaċdhéanach, agus, d’á réir sin, is inṁeastainmheasta gurabgur i gcionni gceann trí ċéadchéad bliaḋanbliain [d’éistar éis na dílinnedíleann] táiniga tháinig ParṫolónParthalán i n-Éirinnin Éirinn.

As an nGréig ṁeaḋonaiġmheánach, .i. Migdonia, roa ġluaisghluais ParṫolónParthalán. Is é raon i n-ar’inar ġaḃghabh, trétrí ṁuirmhuir dToirrianThoirian, do ṠisiliaShisilia, agus láiṁlámh ḋeasdheas risleis an EaspáinSpáinn gogur ráinigráinigh Éire. Dhá ṁímhí go leiṫleith ḃíbhí ar fairrgefarraige, gur ġaḃghabh cuan i n-Innḃearin Inbhear SgéineScéine i n-iarṫarin iarthar ṀúṁanMumhan, an ceaṫraṁaḋceathrúdeugdéag i mís Mai. Is dó doa ráiḋeaḋdúradh an rann soseo; [aṁailamhail adeira deir an file]: —

An ceaṫraṁaḋceathrú dégdéag forar ṀáirtMháirt,
Do ċuireadarChuireadar a saor-ḃáircsaorbháirc
IsinSa ṗurtphort iaṫ-ġlaniathghlan ngormgorm ngléglé,
I n-InnḃearIn Inbhear sgiaṫ-Ġlansciath-Ghlan SgéineScéine.

Ag soseo an ḃuiḋeanbhuíon táiniga tháinig le ParṫolónParthalán go hÉirinn, agus le n-alena ṁnaoibhean, Dealgnaid a hainm: a dtriardtriúr mac, .i. RuġruiḋeRúraí, SlánġaSlángha agus LaiġlinneLaighlinne, go n-agona mnáiḃmná, agus míle dode ṡluaġshlua i maillemaille riuleo, do réirde réir Nennius, aṁailamhail leaġtara léitear iin Saltair ĊaisilChaisil.

Is é ionad i n-ar’inar áitiġáitigh ParṫolónParthalán ar dtús i n-Éirinnin Éirinn, i n-Inisin Inis SaiṁérSaimhéar láiṁláimh rele hÉirne. Is aire roa hainmniġeaḋainmníodh Inis SaiṁérSaimhéar di; measċúmeaschú nó coiléan con ḃaoia bhí ag ParṫolónParthalán d’ár ḃ’ainmdarbh ainm SaiṁérSaimhéar; agus roa marḃasdairmharaigh sé í trétrí eudéad re n-alena ṁnaoibhean, do rinnerinne míġníoṁmíghníomh re n-alena giolla féin TóḋgaTóga; agus an tráṫtráth doa ċoiriġchoirigh ParṫolónParthalán í, ní taiṫleaċastaithleachas do rinnea rinne, aċtach aduḃairta dúirt gur ċórachóra aiṫḃioraifirt na hainḃeirtean ainbhirt sin doa ḃeiṫbheith air féin ioná uirreseuirthise; agus ro ráiḋdúirt na briaṫrabriathra soseo: — “A ṖarṫolóinPharthaláin, ar sí, an saoilirsíleann tú gurabgurbh ḟéidirfhéidir bean agus mil doa ḃeiṫbheith i gcóṁġargcóngar d’á ċéilechéile, leaṁnaċtleamhnacht agus leanḃleanbh, biaḋbia agus fial, feoil agus cat, arm nó oirnéisuirlis agus saor, nó fear agus bean i n-uaigneasin uaigneas, gan cumasgcumasc ar a ċéilechéile ḋóiḃdóibh”; agus ráiḋisdúirt an rann: —

Mil lale mnaoibean, leaṁnaċtleamhnacht lale mac,
BiaḋBia lale fial, carna lale cat,
Saor istiġisteach agus faoḃarfaobhar,
Aon lale haon is ró-ḃaoġalróbhaol.

Iar gclos an ḟreagarṫafhreagartha sin do ṖarṫolónPharthalán, meuduiġṫearméadaítear a eudéad de, gur ḃuaileasdairbhuail sé an measċoinmeaschú fafaoi lár go rosraibh marḃmarbh í; gonaḋgonadh uaiṫeuaithi ainmniġṫeara ainmnítear an inis-se. CéidAn chéad eudéad Éireann sin d’éistar éis dílinnedíleann. GonaḋGonadhdoa ráiḋeaḋdúradh an rann soseo: —

BuailisBhuail an rí coin na mná,
DiaLena ḃoisbhos — níor ḃobhó béd go mba;
MarḃMarbh an cú frile séidbéd seang,
Ba héBa é sin céidan chéad édéad Éireann.

An seaċtṁaḋseachtú bliaḋainbliain iar ngaḃáilngabháil Éireann do ṖarṫolónPharthalán, fuair an céidchéad ḟearfhear d’á ṁuinntirmhuintir bás, .i. FeaḋaFeá mac TortanThortan, ó ráiḋteardeirtear MaġMagh FeaḋaFeá.

Is í cúis um a dtáinigar tháinig ParṫolónParthalán i n-Éirinnin Éirinn, trétrí mar doa ṁarḃmharaigh sé a aṫairathair agus a ṁáṫairmháthair, ag iarraiḋiarraidh riġe d’á ḃráṫairbhráthair, go dtáiniggur tháinig ar teiṫeaḋteitheadh a ḟionġailefhionaíola, gogur ráinigráinigh Éire, gonaḋgonadh aire sin do ċuira chuir Dia pláiġplá ar a ṡlioċtshliocht lé’rlenar marḃaḋmaraíodh naoi míle rele haoin-ṡeaċtṁainhaon seachtain díoḃdíobh i mBeinnmBinn EadairÉadair.

ÁirṁidÁiríonn cuid do nacuid de na húġdaraiḃhúdair gaḃáilgabháil eile ar Éirinn roiṁeroimh ParṫolónParthalán, mar atá gaḃáilgabháil ĊíocailChíocail micmhic Nil micmhic GairḃGhairbh micmhic UġṁóirÚmhóir a SliaḃSliabh UġṁóirÚmhóir, agus Lot LuaiṁneaċLuaineach a ṁáṫairmháthair. Dhá ċéadchéad bliaḋanbliain dóiḃdóibh ar iasgaċiascach agus ar eunlaiṫéanlaith go teaċtteacht ṖarṫolóinPharthaláin i n-Éirinnin Éirinn, gur fearaḋfearadh caṫcath ṀaiġeMhaighe hIoṫahIotha eatorraeatarthu; i n-ar’inar ṫuitthit Cíocal, agus i n-ar’inar díoṫuiġeaḋdíothaíodh FoṁóraiġFomhóraigh le ParṫolónParthalán. I n-InnḃearIn Inbhear DoṁnannDomhnann doa ġaḃghabh Cíocal go n-agona ṁuinntirmhuintir cuan i n-Éirinnin Éirinn: sé longalong a líon; caoga fear agus caoga ban líon gaċagach loinge ḋíoḃdíobh. Is dóiḃdóibh roa ráiḋteardeirtear: —

SeaċtṁaḋSeachtú gaḃáilgabháil ro dusa gaḃghabh
Airior Éireann na n-árd-ṁáġn-ardmhá,
Le Cíocal gcríonċosaċgcríonchosach gann
UasOs ḟaiṫċiḃfaichí InnḃirInbhir DoṁnannDomhnann:
Trí ċéadchéad fear líon an tslóiġtslua
TáinigTháinig a hiaṫaiḃhiatha UġṁóirÚmhóir,
Nó gur scaraḋscaradh iad iar soinsin,
Ar n-aArna sleaċtaḋsleachtadh rele seaċtṁainseachtain.

SeaċtSeacht loċaloch doa ḃrúċtbhrúcht i n-Éirinnin Éirinn i n-aimsirin aimsir ṖarṫolóinPharthaláin, eaḋoneadhon, LoċLoch MeasgMeasc i gConnaċtaiḃgConnachta, tarthar Máiġ Leargna do ṁoiḋa mhaidhm: i gcionni gceann trí mbliaḋanbliana d’éistar éis caṫacatha doa ṫaḃairtthabhairt do ĊíocalChíocal, doa ḃrúċtbhrúcht LoċLoch Con fafaoi ṫírthír, agus Máġ Cró ainm anna ṁáiġe tarthar a dtáinigar tháinig: LoċLoch DeiċeatDeicheat i gcionni gceann dhá ḃliaḋanbhliain deugdéag iar dteaċtdteacht do ṖarṫolónPharthalán i n-Éirinnin Éirinn. BliaḋainBliain iar sin fuair an ceaṫraṁaḋceathrú taoiseaċtaoiseach d’á ṁuinntirmhuintir bás, .i. SlánġaSlángha, agus is ag SliaḃSliabh SlánġaSlángha do haḋnaiceaḋa adhlacadh é. I gcionnI gceann bliaḋnabliana iar sin toṁaiḋmtomhaidhm LoċaLocha LaiġlinneLaighlinne i n-Uain Ua macmhac Uais BreaġBhreá, .i. LaiġlinneLaighlinne mac ṖarṫolóinPharthaláin: agus an tan do ḃía bhí a ḟeartfheart ag aá ṫógḃáilthógáil, do ṁoiḋmhaidhm an loċloch [fafaoi ṫírthír; is de sin goirṫeara ghairtear LoċLoch LaiġlinneLaighlinne ḋidi]. I gcionnI gceann bliaḋnabliana iar sin, toṁaiḋmtomhaidhm LoċaLocha hEaċtraEachtra idir SliaḃSliabh MoḋairnModhairn agus SliaḃSliabh FuaiḋFuaid i n-Oirġiallaiḃin Oirialla. Iar sin toṁaiḋmtomhaidhm LoċaLocha RuḋruiġeRúraí i n-ar’inar báiṫeaḋbádh é féin: ’sansa ḃliaḋainbhliain ċeudnachéanna toṁaiḋmtomhaidhm LoċaLocha Cuan.

fuairbhfuair ParṫolónParthalán ar a ċionncheann i n-Éirinnin Éirinn aċtach trí loċaloch agus naoi n-aiḃnen-abhainn: anmannaainmneacha na loċlochanna, LoċLoch LuimniġLuimnigh i nDeas-ṀúṁainnDeasmhumhain, LoċLoch FoirḋreaṁainFoirdhreamhain ag TráiġTrá Lí ag SliaḃSliabh Mis ’sansa MuṁainMumhain, agus FionnloċFionnloch Ceara i n-Iorrusin Iorras DoṁnanDomhnann i gConnaċtaiḃgConnachta. Is dóiḃdóibh roa ráiḋeaḋdúradh an rann soseo [aṁailamhail adeira deir an file]: —

Trí loċaloch aiḋḃleáibhéile ammaisamais,
Agus naoi n-aiḃnen-abhainn n-ioṁaisiomhais;
LoċLoch ForḋreaṁainFordhreamhain, LoċLoch LuimniġLuimnigh,
FionnloċFionnloch iar n-imliḃn-imill Iorrais.

Ag soseo na haiḃnehaibhne: — Buas, idir ḊálDál n-ÁruiḋenÁraí agus Dál Riada, eaḋoneadhon an Rúta; RurṫaċRurthach, .i. AḃannAbhainn Life, idir UiḃUíbh Néill agus LaiġniġLaighnigh; Laoi, i MúṁainMumhain trétrí ṀuscraiḋeMhúscraí go CorcaiġCorcaigh; SligeaċSligeach; SaṁaoirSamhaoir; MuaiḋMuaidh i gConnaċtaiḃgConnachta rele hUiḃhUíbh ḃFiaċraċbhFiachrach an tuaiscirt; MoġornMoghorn i dTír EoġainEoghain; Fionn idir ĊinéalCineál EoġainEoghain agus Tír ĊonaillChonaill; agus Banna idir agus Eille: aṁailamhail adeirṫeara deirtear i sansa duainduan darabdar tosaċtosach, ‘A ċaoṁachaomha ĊláirChláir ĊuinnChoinn ċaoiṁ-ḟinnchaomhfhinn’: —

MuaiḋMuaidh, SligeaċSligeach, SaṁaoirSamhaoir sloinne,
Buas buinne a blaḋaoiḃbladhaoibh beindebinne,
MoġornMoghorn, Fionn go ngné ngalla,
Banna idir agus ElleEille.

Nó fós i sansa duainduan darabdar tosaċtosach, ‘AḋaṁÁdhamh aṫairathair sruiṫsraith ár slóġslua’: ⁊ c. —

Laoi, Buas, Banna, BearḃaBearú ḃuanbhuan,
SaṁaoirSamhaoir, SligeaċSligeach, MoġornMoghorn, MuaiḋMuaidh,
Is Life i LaiġniḃLaighin maille,
Ag sin iad na sean-aiḃneseanaibhne.

I gcionnI gceann ċeiṫreceithre mbliaḋanbliana iar dtoṁaiḋmdtomhaidhm MurṫolaMhurthola, fuair ParṫolónParthalán bás ar ṠeanṁáiġSheanmhá Ealta EadairÉadair, agus is ann roa haḋnaiceaḋadhlacadh é. Is uime gairṫeara ghairtear SeanṁáġSeanmhá ḋede naċnach fásaḋbhfásadh coill riaṁriamh air; agus is uime gairṫeara ghairtear Máġ n-EaltanEalta ḋede fós, gurabgur ann tigdísthagaidís eunlaiṫéanlaith Éireann d’á ngrianġoraḋngrianghoradh. I gcionnI gceann trioċadtríocha bliaḋanbliain iar dteaċtdteacht ṖarṫolóinPharthaláin i n-Éirinnin Éirinn, do eugd’éag sé. AdeiridDeir drong rele seanċusseanchas gurabgur dhá ṁílemhíle agus sé ċéadchéad agus oċtocht mbliaḋnambliana fiċeadfichead aois doṁaindomhain an tan fuaira fuair ParṫolónParthalán bás; giḋeaḋcé ea, is eaḋea ṁeasaima mheasaim, do réirde réir gaċgach neiṫ d’á ndúḃramarndúramar roṁainnromhainn, gurabgurbliaḋnabliana agus ceiṫreceithre fiċidfichid ar naoi gcéad ar ṁílemhíle ó ṫústhús doṁaindomhain go bás ṖarṫolóinPharthaláin. AdeiridDeir drong eile gurabgur fiċefiche bliaḋanbliain agus cúig ċéadchéad ó ḃásbhás ṖarṫolóinPharthaláin go táṁtámh a ṁuinntiremhuintire; giḋeaḋcé ea, atá ceudfaiḋcéadfa ċoitċeannchoiteann na seanċaḋseanchaithe ’naina aġaiḋaghaidh sin, mar a n-abraidndeir siad naċnach raiḃeraibh ’naina fásaċfásach aċtach deiċdeich mbliaḋnambliana fiċeadfichead ḃaoibhí ó ḃásbhás muinntiremhuintir ṖarṫolóinPharthaláin go teaċtteacht NeiṁeaḋNeimhidh innteinti; aṁailamhail adeira deir an [file ’sansa] rann soseo: —

trioċadtríochad bliaḋanbliain beaċtabeachta,
Ba fásfhás frile fianaiḃfianna feaċtafeachta,
Iar n-eugn-éag a sluaiġslua frile seaċtṁainseachtain
’NaIna n-ealtaiḃn-ealtaí ar MaiġMhaigh n-EaltanEalta.

TigTagann Cormac naoṁṫanaofa mac Cuileannáin leis an níḋ gceudnacéanna i Saltair ĊaisilChaisil, mar a n-abair gurabgur trí ċéadchéad bliaḋanbliain ḃaoia bhí ó ṫeaċttheacht ṖarṫolóinPharthaláin i n-Éirinnin Éirinn go táṁtámh a ṁuinntiremhuintire. TigTagann an file EoċaiḋEochaidh UaÓ Floinn leis, mar an gceudnagcéanna, do réirde réir an rainn seo: —

Trí céadchéad bliaḋanbliain, cia ad féisiḋféisidh,
ÓsOs déisiḃdéisibh diaṁradiamhra duasaiġduaiseach,
Do’nDon ġasraiḋghasra ġléiḃinnghléibhinn gnásaiġgnásaigh
ForAr Éirinn ḟásaiġfhásaigh, uasail.

As gaċgach níḋ ḋíoḃdíobh soseo, ní hinċreidteinchreidte an drong adeira deir go raiḃeraibh tuilleaḋtuilleadh agus cúig ċéadchéad bliaḋa nóbliain ó ḃásbhás ṖarṫolóinPharthaláin go táṁtámh a ṁuinntiremhuintire; agus ní hinṁeastainmheasta go mbiaḋmbeadh Éire ar áitiuġaḋáitiú an coṁḟadcomhfhad sin, agus gan dode ḋaoiniḃdhaoine innteinti aċtach cúig ṁílemhíle fear agus ceiṫreceithre ṁílemhíle ban.

III. Ag soseo an roinnroinnt doa rónsadrinne ceiṫreceithre mic ṖarṫolóinPharthaláin ar Éirinn; agus is í ceud-roinnchéad roinnt Éireann í.

Er, Orba, Fearón, agus Feargna, a n-anmannan-ainmneacha; agus ḃádarbhíodar ceaṫrarceathrar a gcoṁanmanngcomhainmneacha soseo ag macaiḃmic ṀíleaḋMhíle, aṁailamhail ċuirfeama chuirfimid síos i n-aina ngaḃáltasngabháltas féin.

Ó AileaċAileach Néid ṫuaiḋthuaidh go hÁṫcliaṫhÁth Cliath LaiġeanLaighean, cuid Eir.

Ó’nÓn ÁṫcliaṫÁth Cliath ceudnacéanna go hOiléanhOileán ÁrdaArda NeiṁeaḋNeimhidh, d’á ngoirṫearngairtear OiléanOileán Mór an BarraiġBharraigh indiuinniu, cuid Orba.

Ó’nÓn OiléanOileán Mór go MeaḋraiḋeMeáraí ag GailliṁGaillimh, roinn ḞearóinFhearóin.

Ó ÁṫcliaṫÁth Cliath MeaḋraiḋeMheáraí go hAileaċhAileach Néid, cuid ḞeargnaFheargna: — aṁailamhail adeira deir EoċaiḋEochaidh UaÓ Floinn ’snasna rannaiḃranna seo; agus ba é árd-ollaṁardollamh Éireann rele filiḋeaċtfilíocht é i n-aina aimsir: —

CeaṫrarCeathrar mac ba gríoḃḋaghríofa glór,
Do ṗríoṁ-ċlainnphríomhchlann ag ParṫolónParthalán;
Do ġaḃGhabh le’lena ċéilechéile fafaoi ṡeolsheol
TreaḃaTreibheanna Éireann gan aiṫċeoḋagó.
Níor ṡoirḃshoirbh do’ndon ríoġraiḋríora a roinn,
Inis Éireann ’naina haon-ċoillhaon choill,
CnuasCnuasach gar i ngaċngach lios re alena linn;
Fuair gaċgach fear fios a ċuiḃrinnchuibhrinn.
Er a sinnsearsinsear ba saorshaor sóḋ,
Suairc a ċuidchuid, cian gan claoċlóḋclaochlú;
Ó AileaċAileach Néid, iaṫiath gan feall,
Go hÁṫcliaṫhÁth Cliath LaiġeanLaighean láin-teannlánteann.
Ó ÁṫcliaṫÁth Cliath LaiġeanLaighean, léim lir,
Go hOiléanhOileán ÁrdaArda NeiṁeaḋNeimhidh,
Gan doġradoghra, níor ṫaisthaise a ṫreoirthreoir,
Cuid Orba, d’iaṫd’iath a ċineoilchineáil.
Ó’nÓn áṫáth a ḃfuairbhfuair NeiṁeaḋNeimheadh níoṫníth
Go MeaḋraiḋeMeáraí na móir-ċríoċmórchríche,
FáṫFáth deaġ-ṡóiḋdea-shó gan aga ann,
Cuid Fearóin, fada an fearann.
Ó ṀeaḋraiḋeMheáraí, fada fós,
Go hAileaċhAileach Néid go ndeaġ-nósdea-nós;
TórainnTeorainn da leanam ’sis gaċgach eingeang,
Fuair Feargna, fearann fairseingfairsing.
I n-ÉirinnIn Éirinn féin, ní fáṫfáth fill,
RugaḋRugadh na tréinḟirtréanfhir tuirḃimtuirbhim,
Dream saor, faoi bunata bláḋbladh,
Ba caoṁchaomh curatachurata an ceaṫrarceathrar.

IV. DoDe ṀuinntirMhuintir ṖarṫolóinPharthaláin ann soanseo.

Ag soseo anmannaainmneacha na dtreaḃṫaċdtreabhdóirí do ḃíbhí aige, eaḋoneadhon, TóṫaċtTóthacht, TrénTréan, IoṁasIomhas, AiċeaċḃélAicheachbhéal, Cúl, DorċaDorcha, agus DaṁDamh. AnmannaAinmneacha na gceiṫregceithre ndaṁdhamh do ḃía bhí acaacu, .i., Liag, LeagṁaġLeagmhagh, Iomaire, agus EitriġeEitrí. Beoir ainm an ḟirfhir tuga thug foiġḋefoigheaoiḋeaċtaíocht uaiḋuaidh ar dtús i n-Éirinnin Éirinn. BreaġaBreagha, mac SeanḃoṫaSeanbhotha, do rinnerinne coṁraccomhrac aoinḟiraonair ar dtús i n-Éirinnin Éirinn. SamaliliaṫSamaliliath do rinnea rinne an ceudchéad ól cormacoirme innteinti. Fios, Eolas, agus FoċṁorcFochmharc a ṫriarthriúr druaḋdraoi. MaċaMacha, Mearan, agus MuicneaċánMuicneachán a tríthrí tréinḟirtréanfhir. BioḃalBiobhal agus BeaḃalBeabhal a ḋádhá ċeannaiḋecheannaí. ḂádarBhíodar deiċdeich n-inġeanan-iníon agus deiċdeich gcleaṁnaiḋegcleamhnaí ag ParṫolónParthalán.