Ainliú Luiche | Taobh Le Taobh | Anótáil Inlíne

An t-oċtṁaḋt-ochtú althalt.

DoDe ġaḃáilghabháil ḞearFhear mBolg ann soanseo.

Iar mbeiṫmbeith do ṡlioċtshliocht SimeoinShimeoin BricBhric [micmhic Stairn micmhic NeiṁeaḋNeimhidh] ’sansa nGréig, eaḋoneadhon, TraciaTráicia, aṁailamhail aduḃramara dúramar, ro ḟásadard’fhásadar gur ḃogur líonṁarlíonmhar an luċtlucht do ḃía bhí ann díoḃdíobh. GiḋeaḋCé ea, do ċuirsiodchuir GreugaiġGréagaigh daoirse agus doċraidedochraide ṁórmhór orraorthu, eaḋoneadhon, a mbeiṫmbeith ag toċailttochailt na talṁantalún, ag tógḃáiltógáil úire, agus ag aá hiomċarhiompar i mbolgaiḃmbolga nó i sacaiḃsaic leaṫairleathair re alena gcurcur ar ċreagaiḃchreaga cloċcloch, go beiṫbeith ’naina húir ionṫorṫaiġinthorthaigh ḋidi. ĠaḃGhabh atuirse mór agus miosgaismioscais rele GreugaiḃGréagaigh iad tre santríd an mbroid a raḃadarraibh acaacu: agus leis sin roa coṁairliġeaḋcomhairlíodh acaacu an doċraidedochraide sin d’fágḃáila fhágáil. GaḃaidGabhann cúig mílemhíle le ċéilechéile ḋíoḃdíobh iar gcinneaḋgcinneadh ar an gcoṁairlegcomhairle sin dóiḃdóibh, agus doġníddéanann siad bárcabáirc dode na bolgaiḃboilg, nó dode na tiaċaiḃtiachóga leaṫairleathair a mbídís ag tarraingtarraingt na húire: nó is iad loingeas ríġ GreugGréige doa ġadsadghoid siad aṁailamhail adeira deir CinCín Droma SneaċtaSneachta, gogur dtángadarthángadar ar a n-ais go hÉirinn an slioċtsliocht soseo SimeoinShimeoin ḂricBhric micmhic Stairn i gcionni gceann seaċtseacht mbliaḋanmbliana ndeugdéag ar dhá ċéadchéad d’éisdá éis NeiṁeaḋNeimheadh doa ġaḃáilghabháil Éireann.

Ag soseo na taoisiġtaoisigh ḃádara bhí orraorthu an tan soinsin, eaḋoneadhon, SláinġeSláine, RuġruiḋeRúraí, Gann, Geanann, agus SeanġannSeanghann, eaḋoneadhon, cúig mic DealaDheala, micmhic LóiċLóich, micmhic TeaċtaTheachta, micmhic TriobuaitThriobuait, micmhic OṫoirbOthoirb, micmhic GoisteanGhoistean, micmhic OirṫeaċtaOirtheachta, micmhic SimeoinShimeoin, micmhic Argláin, micmhic BeoáinBheoáin, micmhic Stairn, micmhic NeiṁeaḋNeimhidh, micmhic AġnamainAghnamain, ⁊ c. A gcúigear ban sin, Fuad, EudarÉadar, Anust, CnuċaCnucha, agus LioḃraLiobhra, a n-anmannan-ainmneacha: agus is dóiḃdóibh doa ráiḋeaḋdúradh: —

Fuad, bean ṠláinġeShláine — ní cam liḃlibh
EadarÉadar, bean do ĠannGhann go ngail,
Anust, bean ṠeanġáinSheangháin na sleaġsleá,
CnuċaCnucha, faba beanbhean ĠeanoinnGheanoinn ġloinnghloinn
LioḃraLiobhra bean RuġruiḋeRúraí ar ród, ⁊ c.

Cúig mílemhíle líon an tslóiġtslua táiniga tháinig leo; deiċdeich longalong fiċeadfichead ar ċéadchéad ar ṁílemhíle, idir loinglong, báircbárc, curaċáncurachán, agus naoṁóignaomhóg, áireaṁáireamh a loingis, aṁailamhail foillsiġida fhoilsíonn na rainn seanċusaseanchais soseo i n-árinár ndiaiḋndiaidh: —

DeiċDeich longalong fiċeadfichead ar ċéadchéad,
Agus míle — noċanach brégbréag
Is é líon táiniga tháinig a n-oiranoir,
SláinġeSláine maiṫmaith go n-agona slóġaiḃsluaite
Rob iomḋaB’iomaí Fir Bolg, gan bréigbréag,
Ag toiġeaċtteacht dóiḃdóibh as an nGréig;
MaiṫMaith dream naċarnár malla amaċamach,
Noċar ḃoNár crandachranda an coḃlaċcabhlach.
Dia ceudaoinCéadaoin doa ċuadarchuadar siar,
TarThar muir dtroimleaṫaindroimleathan dToirrianThoirian;
ReiṁiosReimhios trí lá ar ḃliaḋainbhliain ḃáinbhán,
Go riaċtadarsroicheadar go hEaspáin:
As sin dóiḃdóibh go hÉirinn áin,
SeolaḋSeoladh iongar aas hEaspáinSpáinn:
Méte ann ó ċáċchách gan a ċleiṫchleith,
ReiṁiosReimhios trí dtráṫthráth for a deiċdeich.

RannaidRoinneann an cúigear taoiseaċtaoiseach soseo Éire i gcúig rannaiḃroinn eadarroeatarthu, aṁailamhail adeira deir an rann soseo: —

Cúig taoisiġthaoiseach i dtús an tsluaiġtslua,
RannsadRoinneadar i gcúig BanḃaBanbha mbuainbuan;
Geanann, RuġruiḋeRúraí, réim gléghlé,
Gann, SeanġannSeanghann, agus SláinġeSláine.

Do ġaḃGhabh SláinġeSláine (óóna ráiḋtearndeirtear InnḃearInbhear SláinġeSláine ag LoċgarmanLoch Garman, sóisear na clainne) cúigeaḋcúige LaiġeanLaighean ó InnḃearInbhear ColpṫaColpa ag DroiċeadáṫaDroichead Átha go Cumar-na-dtrí-n-uisgeCumar na dTrí nUisge, agus míle líon a ṡluaiġshlua. GaḃaisGhabh Gann ó Ċumar-na-dtrí-n-uisgeChumar na dTrí nUisge go BealaċBealach ĊonglaisConglais, agus míle líon a ṡluaiġshlua. GaḃaisGhabh SeanġannSeanghann ó BealaċBhealach ĊonglaisConglais go LuimneaċLuimneach, agus míle líon a ṡluaiġshlua. GaḃaisGhabh Geanann cúigeaḋcúige ĊonnaċtChonnacht, ó LuimneaċLuimneach go DroḃaoisDrobhaois, agus míle líon a ṡluaiġshlua. GaḃaisGhabh RuġruiḋeRúraí cúigeaḋcúige UlaḋUladh, eaḋoneadhon, ó DroḃaoisDrobhaois go DroiċeadáṫaDroichead Átha, agus míle líon a ṡluaiġshlua.

Is dode na taoiseaċaiḃtaoisigh seo go n-agona ḃfoirniḃbhfoirne gairṫeara ghairtear Fir BolgBholg, Fir DoṁnannDhomhnann, agus Gaileoin. Fir BolgBholg, iomorroiomorra, ó na bolgaiḃboilg leaṫairleathair do ḃíoḋa bhíodh acaacu ’sansa nGréig, ag iomċariompar úire d’áá cur ar leacaiḃleaca loma go ndéandaoisndéanaidís máġa míonscoṫaċamínscothacha faoi ḃláṫbhláth ḋíoḃdíobh. Fir DoṁnannDhomhnann ó na doiṁnedoimhne doa ṫoċlaidísthochlaídís i n-úirin úir re n-alena hiomċarhiompar d’Ḟearaiḃd’Fhir BolgBholg. Gaileoin, tratrá, ó na gáiḃgathanna roa hainmniġeaḋainmníodh iad; do ḃríġde bhrí gurabgurbh iad do ḃíoḋa bhíodh a n-arm ag cosnaṁcosaint ċáiċcách an tan doa ḃídísbhídís ag déanaṁdéanamh a ḃfeaḋmabhfeidhme; agus ó na gáiḃgathanna nó ó na sleaġaiḃsleánna ab hairmairm ḋóiḃdóibh roa hainmniġeaḋainmníodh iad.

Tuig, a léaġṫóirléitheoir, gurabgur aon ġaḃáilghabháil [do rinnea rinne an cúigear mac sin DealaDheala], agus gurabgur i n-aoinin aon ṡeaċtṁainseachtain tángadara thángadar i n-Éirinnin Éirinn, [mar atá] SláinġeSláine Dia SaṫairnSathairn i n-Innḃearin Inbhear SláinġeSláine, Gann agus SeanġannSeanghann an ṀáirtMháirt iar sin i n-Iorrusin Iorras DoṁnannDomhnann, Geanann agus RuġruiḋeRúraí an Aoine as a haiṫleaithle, i dTráċtdTrácht RuġruiḋeRúraí. Ar ṠláinġeShláine go n-agona ṁuinntirmhuintir doa beirṫearbeirtear Gaileoin. Ar ĠannGhann agus ar ṠeanġannSheanghann go n-agona muinntirmuintir doa beirṫearbheirtear Fir BolgBholg; agus ar ĠeanannGheanann agus ar RuġruiḋeRúraí doa beirṫearbheirtear Fir DoṁnannDhomhnann. Agus adeirida deir cuid do nacuid de na seanċaḋaiḃseanchaithe gurabgur i n-Innḃearin Inbhear DoṁnannDomhnann (i n-iarṫuaiḋin iarthuaisceart rele cúigeaḋcúige ĊonnaċtChonnacht) tángadara tháinig an diasdís soseo i dtír go dtrian an tsluaiġtslua, agus gurabgur uaṫauathu gairṫeara ghairtear InnḃearInbhear DoṁnannDomhnann: giḋeaḋcé ea, gairṫeargairtear Fir BolgBholg go coitċeanncoiteann díoḃdíobh uile. Sé bliaḋnabliana deugdéag ar ḟiċidfhichid fad flaiṫeasaflaithis ḞearFhear mBolg ar Éirinn; agus níor ġaḃghabh neaċneach d’ár’dár gaireaḋgaireadh ainm áirdríġardrí i n-inisin inis rómparompu; gonaḋgonadh d’áá ḋearḃaḋdhearbhú sin do rinneaḋa rinneadh an rann soseo i n-árinár ndiaiḋndiaidh: —

bliaḋnabliana dégdéag is dhá ḋeiċdheich,
Fir BolgBholg ósos BanḃaBanbha d’éin-leiṫd’aon leith,
Go toiġioċtteacht TuaṫaTuathado’ndon dream,
GorGur ġaḃsadghabh siad uile Éirinn.